ART GALLERY OF TAKASHIMAYA 110th Anniversary : Memorial Exhibition

Takashimaya 110th Anniversary Memorial Exhibition

110th Anniversary : Memorial Exhibition

“風詠抄—TAN
 

ART GALLERY OF TAKASHIMAYA
March 7 – 20, 2018.
Takashimaya, Nihonbashi, Tokyo.

Takeshi IGAWA Yuki ONODERA Shihoko FUKUMOTO Yuichi INOUE Shigeki HAYASHI Kimiyo MISHIMA Yasuko IBA Sueharu FUKAMI Shin MIYAZAKI


Comments are closed.

Paris