Yuki ONODERA-Interview

Tomoko Okabe

BT-magazine, Tokyo: Bijutsu Shuppansha, No.944, oct 2010, p.153-167

http://yukionodera.fr/en/publications/bt-944-yuki-onodera-interview/trackback/ http://yukionodera.fr/en/publications/bt-944-yuki-onodera-interview/
Paris