Yuki ONODERA – Interview

Tomoko OKABE

BT-magazine, Tokyo : Bijutsu Shuppansha, No.944, 2010, p.153-167

https://yukionodera.fr/fr/publications/bt-944-yuki-onodera-interview/trackback/ https://yukionodera.fr/fr/publications/bt-944-yuki-onodera-interview/
Paris