« Le Bal » Hommage à Etsuro ISHIHARA, Zeit-Foto Salon

LE BAL

name_image

lebal_03_a_160802

_________________

"Le bal"
Hommage à Etsuro ISHIHARA

Part 1 – maestoso  Sep. 3 – Oct. 5
< Opening reception : Sep. 3 from 6:00 pm >

Noe AOKI, Aki LUMI, Eugene ATGET, Miyuki ICHIKAWA, Garry WINOGRAND, Yuji ONO, 
Yuki ONODERA, Yoshiko KAMIKURA, Luigi GHIRRI, Ihei KIMURA, Masumi KURA, 
William KLEIN, Andre KERTESZ, Kiyoshi KOISHI, Tatsuro KOTAKI, Norio KOBAYASHI, 
Hideo KOBAYASHI, Yasuhiro SAKIMA, Tokihiro SATO, Yoichi SANO, Kunié SUGIURA, 
Hiroshi SUGIMOTO, Ryoko SUZUKI, Issei SUDA, Jock Sturges, Maurice TABARD, Akira TANNO, 
Takuya CHIKUSHI, Hitoshi TUKIJI, Robert DOISNEAU, Asako NARAHASHI, Takanobu HAYASHI, 
Tadashi HIROSE, Adolphe BRAUN, Robert FRANK, Robert MAPPLETHORPE, 
Hiroshi YAMAZAKI, Tomizo YOSHIKAWA, Kanendo WATANABE

Part 2 – scherzo Oct. 11 – Nov. 12
Yoko ASAKAI, Hiroyuki ARAI, Nobuyoshi ARAKI, Shigeo ANZAÏ, Yasuhiro ISHIMOTO, Yumiko IZU, Hiroshi Osaka, 
Kiyoji Otsuji, Osamu KANEMURA, Kineo KUWABARA, Sawako GODA, Masao GOZU, Munehisa SAKURADA, 
Toshio SHIBATA, Noriko SHINDO, Tomio SEIKE, Yuriko TAKAGI, Akihide TAMURA, Akiko TOBU, Masaaki NAKAGAWA, 
Fumikiyo NAGAMACHI, Tina BARNEY, Shoko HASHIMOTO, Naoya HATAKEYAMA, Fuyuki HATTORI, 
Bernard FAUCON, Joan FONTCUBERTA, BRASSAÏ, Bill BRANDT, Robert BESANKO, Frank HORVAT, 
Eikoh HOSOE, Liuming MA, Taiji MATSUE, Michiko MATSUMOTO,  Etienne-Jules MAREY, 
MAN RAY, Midori MITAMURA, Ryuji MIYAMOTO, Yi MO, Nakaji YASUI

Part 3 – adagio cantabile  Nov. 18 – Dec. 22
Miyako ISHIUCHI, Kenro IZU, Miro ITO, Eiji INA, Shoji UEDA, Yuki URAKAMI, Shigeyoshi OHI, Koji ONAKA, 
Henri CARTIER-BRESSON, Keizo KITAJIMA, Makiko KOIE, Sadahiro KOIZUMI, Joaquim GOMIS, Mineo SAKATA, 
Jeanloup Shieff, Jun SHIRAOKA, Kiyoshi SUZUKI, Keiko SOTOKUBO, Ryudai TAKANO, Chotoku TANAKA, 
Masako TOMIYA, Lyu HANABUSA, Vincent D Feldman, Susan FENTON, Katsuji FUKUDA, 
Akihiko FUKE, Hitoshi FUGO, Lee Friedlander, Hans Bellmer, WOLS, Eadweard MUYBRIDGE, 
Daido MORIYAMA, Toshihiro YASHIRO, Tomoko YONEDA, Henri-Victor REGNAULT, RONGRONG&INRI, 
Osamu WATANABE, Nana WATANABE, Hitomi WATANABE, Ningde WANG

< Closing party : Dec. 22 from 6:00 pm >

_________________

Gallery Zeit-Foto, Tokyo, Japan
Kyoei Bldg.1F, 3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku Tokyo
Tel +81-3-3535-7188
Fax +81-3-3535-7112
http://www.zeit-foto.com

_________________

 


Les commentaires sont fermés.

Paris